Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918)

About Shusha

Mir Möhsün Nəvvab 1833-cü ildə Şuşada Hacı Seyid Əhmədin ailəsində doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmamışdır.

Mir Möhsün Nəvvabın məşhur musiqi traktatı Vüzuhül-ərqam ilk dəfə 1913-cü ildə Bakıda nəşr olunmuşdur.

Nəvvab ilk dəfə olaraq, dəstgah terminindən istifadə edir, o vaxt Qarabağda məlum olan altı dəstgahın adını çəkir: Rast, Mahur, Şahnaz, Rahavi, yaxud Rahab, Çahargah və Nəva. Alim həmin əsərində Qarabağ musiqiçiləri tərəfindən ifa olunan 82 mahnı və muğamın adını çəkir.

Nəvvab həm də gözəl rəssam olmuşdur.

Nəvvab 1918-ci ildə Şuşa şəhərində dünyasını dəyişəndə artıq  Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınırdı.

Şuşanın mədəniyyət xadimləri